•  

ຊື່ຜູ້ໃຊ້:

ລະຫັດຜ່ານ:

ຕິດຕໍ່ພົດພັນ ພະແນກ ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດ

ຊັ້ນ 1 ຕຶກໃຫຍ່ ອທອ (ສາຍລົມ)

ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: +856 21 260165

ແຟັກ: +856 21 260166

ອີເມລ: ict@etllao.com

 

1st Floor ETL Head Quater

Chanthabuly District

Vientiane Capital

Tel: +856 21 260165

Fax: +856 21 260166

E-mail: ict@etllao.com