•  

ຊື່ຜູ້ໃຊ້:

ລະຫັດຜ່ານ:

ICT--ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ພະແນກ ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດ

ພະແນກ ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດ (Business Support Divisvion) ສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 0586/ອທອ, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2019. ພະແນກ ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະແນກ 01 ທ່ານ (ທ່ານ ບຸນຄໍ້າ ຄະລືສີ) ແລະ ຮອງພະແນກ 02 ທ່ານ (ທ່ານ ອູລາພັນ ບຸນນະສີ) ແລະ (ທ່ານ ລິວ ຢູໂຈວ) ປະກອບດ້ວຍ 5 ພາກສ່ວນ, 16 ໜ່ວຍງານ. ລວມຈຳນວນພົນເປັນຊາຍ 20 ຄົນ ແລະ ຍິງ 16 ຄົນ. ມີໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານເຕັກນິກ ພ້ອມທັງເປັນຂຸດເຊື່ອມໂຍງໃນການປະສານງານກັບບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ອ້ອມ ອທອ ເພື່ອເພີ່ມ ປະສິດທິພາບ ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.


ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານເຕັກນິກ

ພະແນກ ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດ

ຫົວຫນ້າພະແນກ

ທ່ານ ບຸນຄໍ້າ

ຮອງ ຫົວຫນ້າພະແນກ

ທ່ານ ອູລາພັນ
ຮອງ ຫົວຫນ້າພະແນກ

ທ່ານ ຫຼິວ
ພາກສ່ວນ ໃບບິນ
ຮອງ ຫົວຫນ້າພາກສ່ວນ

ທ. ຈັນທະສອນ
ພາກສ່ວນ ພັດທະນາ ຊັອບແວ
ຫົວຫນ້າພາກສ່ວນ

ທ່ານ ເຂັມພອນ
ພາກສ່ວນ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິການ
ຫົວຫນ້າພາກສ່ວນ

ທ່ານ ນ. ສົມວິຈິດ
ຮອງ ຫົວຫນ້າພາກສ່ວນ

ທ່ານ ນ. ຈັນພອນ
ພາກສ່ວນ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ
ຫົວຫນ້າພາກສ່ວນ

ທ່ານ ເດດສະດາ
ຮອງ ຫົວຫນ້າພາກສ່ວນ

ທ. ສຸກສະໄຫວ (ສະກາຍ)
ພາກສ່ວນ ບໍລິການເສີມ
ຫົວຫນ້າພາກສ່ວນ

ທ່ານ ນ. ພອນມະນີ